Sobota, 18 listopada 2017Imieniny: Aniela, Klaudyna, Roman

Aktualności

Zamknięte rejony

Zarząd koła informuje koleżanki i kolegów że do odwołania zakazuje się wykonywania polowań indywidualnych w rejonach nr. 6 i 7 w obwodzie 133, oraz części rejonu nr.5 w obwodzie 134 (prawa strona od drogi przy lesie Wisznia Mała - Piierwoszów, pole kukurydzy uprawiane przez koło)

                                                                                             D A R Z    B Ó R

Wytyczne w zakresie postępowania z patrochami ubitej zwierzyny

Łowczy koła zgodnie z wytycznymi MŚ i ZG PZŁ zobowiązuje myśliwych którzy pozyskają dziki na polowaniu indywidualnym lub zbiorowym do zakopywania w ziemi patrochów na głębokość minimum 50 cm w miejscu pozyskania lub w bliskiej odległości od tego miejsca. Zarządzenie obowiązuje od 01.09. - 30.11.2017r.

Podstawa prawna: pismo MŚ z dnia 11.08.2017r., pismo ZG PZŁ z dnia 21.08.2017, Zarządzenie ZG PZŁ nr.7/2017 z dnia 21.08.2017 i wytyczne do zarządzenia nr.7/2017

                                                                                                 D  A  R  Z     B  Ó  R  

Zmiany rozporządzeń Ministra Środowiska

Zarząd Koła informuje że opublikowano nowelizację  rozporządzeń

Ministra Środowiska w sprawach:

- rocznych planów łowieckich i wieloletnich łowieckich planów hodowlanych

- określenia okresów polowań na zwierzęta łowne

- ustalenia listy gatunków zwierząt łownych

- szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz (Regulamin polowań)

1.Zmiany w Rocznych Planach Łowieckich i Wieloletnich Łowieckich Planach Hodowlanych

Zmiany w rozporządzeniu polegają na:
1) wyłączeniu z uwzględniania w rocznym planie łowieckim ubytków zwierzyny wynikających z dokonania odstrzału sanitarnego,
2) określeniu w rocznym planie łowieckim minimalnej, zamiast optymalnej, liczby dzików - to znaczy, że planowane będzie minimalne pozyskanie bez wskazania górnej granicy, co ograniczy formalności związane ze zwiększeniem planów pozyskania dzików
3) rozszerzeniu katalogu przypadków, w których możliwa jest zmiana rocznego planu łowieckiego również o podejrzenie możliwości wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt,
4) rezygnacji z określania w rocznym planie łowieckim klas wieku w odniesieniu do samców zwierzyny płowej i zastąpienie ich podziałem na osobniki łowne i selekcyjne.

2.Zmiany okresów polowań na zwierzęta łowne

jelenie szlachetne:

  • łanie od 1 września do 15 stycznia
  • cielęta od 1 września do końca lutego

daniele:

  • byki od 1 września do końca lutego
  • łanie od 1 września do 15 stycznia
  • cielęta od 1 września do końca lutego

dziki:

  • dziki - wszystkie cały rok

szakale złociste:

  • od 1 sierpnia do końca lutego, a na terenach obwodów łowieckich na których występuje głuszec lub cietrzew lub prowadzono w ostatnich dwóch latach kalendarzowych, przed dniem zatwierdzenia rocznego planu łowieckiego na kolejny rok łowiecki, zasiedlenia zająca, bażanta lub kuropatwy - przez cały rok.

3. Zmiany na liście gatunków zwierząt łownych

  • na listę gatunków łownych został wprowadzony Szakal złocisty (Canis aureus)

UWAGA: odstrzał szakali złocistych rozpoczyna się od 1 sierpnia 2018 r.

4. Zmiany w Regulaminie polowań

  • termo i noktowizja dopuszczona do polowań na obszarach objętych restrykcjami  związanymi z obecnością wirusa ASF.( § 4)
  • Ponadto zmiany dotyczą § 7 i 21 rozporządzenia.

Informacja

Łowczy Koła przypomina koleżankom i kolegom o konieczności okazywania odstrzelonej zwierzyny pobranej na użytek własny osobie do tego upoważnionej i dokonania wpisu w pozwoleniu do wykonywania polowania w rubryce 4.2

                                                                                         D A R Z    B Ó R

Szakal złocisty

 

 

W związku z pojawieniem się w Polsce szakala złocistego (Canis aureus), Łowczy Koła – na polecenie ZO PZŁ we Wrocławiu – prosi Koleżanki i Kolegów Myśliwych o zgłaszanie wszelkich przypadków zauważenia żywego, bądź znalezienia padłego osobnika tego gatunku.

Znalezione obrazy dla zapytania szakal złocisty

 

                                                                                    D A R Z   B Ó R


W listopadzie polujemy na:
Jelenie szlachetne:
byki, łanie i cielęta
Jelenie sika:
byki, łanie i cielęta
Daniele:
byki, łanie i cielęta

Całość >>


Źródło: http://www.pzlow.pl